Centrum Voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB helpt

Het CLB vormt de brug tussen onderwijs, welzijn, gezondheid en werk.  De rol van het CLB beperkt zich niet alleen tot toeleiden, maar ook het reiken van handvatten om met de best passende hulpverlening aan de slag te gaan. Het CLB vetaalt de noden van de leerling en coördineert de afstemming tussen school, het eigen aanbod en het extern aanbod. Ook participeren ze aan het leerlingenoverleg op school. Daarnaast ondersteunen ze de school door haar signaalfunctie en consultieve leerlingenbegeleiding.  

Er wordt gewerkt aan vier specifieke begeleidingsdomeinen: psychisch en sociaal funtioneren, onderwijsloopbaanbegeleiding, leren en studeren, preventieve gezondheidszorg.

 

Psychisch en sociaal functioneren

In eerste instantie ondersteunen ze het welbevinden van de leerling (mentaal gevoel, sociale interactie) via consultieve leerlingbegeleiding of inhoudelijke expertise.

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Het CLB helpt de zelfkennis van de leerling verder te ontwikkelen zodat hij inzicht verwerft in de structuur en de mogelijkheden binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt en daarbij juiste keuzes leert maken. 

Leren en studeren

Loopt het leren van een leerling vast, dan kijken we in onderling overleg waar het probleem zich situeert en via een dialoog met alle betrokkenen proberen we tot een haalbaar en gedragen plan van aanpak te komen. 

Preventieve gezondheidszorg

De school werkt mee aan de organisatie en uitvoering van de systematische contactmomenten (medische onderzoeken) door het CLB. School en CLB bepalen samen de data waarop die systematische contacten doorgaan.

School en CLB bepalen samen de data waarop de vaccinaties doorgaan. Ook hier helpt de school bij de organisatie.

Wanneer nodig zal het CLB profylactische maatregelen nemen om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. De school werkt mee aan de uitwerking van die maatregelen.

Meer informatie over de concrete werking van het CLB en hun kerntaken kan u vinden in het volgend document. 

Samenwerking met CLB

Een school is verplicht om samen te werken met een CLB en neemt het initiatief om samenwerkingsafspraken te maken en om deze vorm te geven. Deze samenwerkingsafspraken zijn een erkenningsvoorwaarde voor de school.

Afspraken over:

  • De rol- en taakverdeling van de school en het centrum: wie doet wat voor leerlingenbegeleiding en hoe
  • De uitwisseling van relevante informatie tussen de school en het centrum: welke info wisselen ze uit, onder welke voorwaarden …
  • De organisatie van informatiemomenten voor leerlingen over de structuur en organisatie van het Vlaams onderwijs, het volledige onderwijsaanbod en, specifiek voor secundaire scholen, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt: afspreken van data, informeren van ouders en leerlingen …

De samenwerkingsafspraken tussen onze school en Vrij CLB Limburg (afdeling Pelt) kan u hier terugvinden: