De visie van onze school, Basisschool de Linde

boom die de visie van de school symboliseerd

LEERLINGEN: Onze school gelooft in de groeikracht van elke leerling waarbij de eigenheid, het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind centraal staat tijdens de hele schoolloopbaan. #LeerlingenOmTrotsOpTeZijn

TEAM: Een schoolteam dat zijn aanpak afstemt op de maatschappelijke ontwikkelingen en de hedendaagse onderwijsbehoeften zodat elk kind zich maximaal kan ontplooien. #TeamDeLinde

SAMENWERKING: We zijn een school die inzet op communicatie en waarbij het team van de Linde met externen en ouders samen school maakt. De school gaat diverse samenwerkingen aan om zo zijn onderwijskwaliteit te verbeteren en te optimaliseren. #WaaromMoeilijkDoenAlsHetSamenKan

WELBEVINDEN: We zijn een warme school waarbij we oog hebben voor de noden van elk kind. Elk kind kan en mag op eigen tempo ontwikkelen waarbij wij als school aandacht hebben voor hoofd, hart en handen. #GelukkigeKinderenGelukkigeLeraren

ZORGZAME SCHOOL: We zijn een school met een uitgewerkte zorgstructuur, (zorgcontinuüm) die handelingsgericht te werk gaat om zo te kunnen inspelen op de noden en behoeften van elk kind. #ZorgSamenSchool

OMGEVING: We benutten de schoolomgeving om de onderwijskwaliteit te verrijken op zowel cultureel, sportief als recreatief vlak. #EducatieveHotspot

CHRISTELIJKE IDENTITEIT: Een school waar het christelijk geloof centraal staat, die deze waarden nastreeft en ook openstaat voor andere godsdiensten en culturen. In deze christelijke identiteit schuiven we respect, eigenheid en verbondenheid naar voor. #VerbondenInGeloof